top of page

UDB, natuurlijk!

Visie en Missie //

 • UDB helpt Belgische dentaaltechnische bedrijven om op een performante manier dentaaltechnische oplossingen aan te bieden in opdracht van tandartsen en specialisten.

       UDB wil een platform zijn waar collega's met elkaar in contact komen.

 • GOEDE INFORMATIE AANLEVEREN: wetgeving, wettelijk kader m.b.t. garantie, informeren over nieuwe ontwikkelingen, belangrijke events, enz...uitwisseling van kennis en ervaringen                                                          

 • BELANGEN VAN DE DENTAALTECHNICI VERDEDIGEN: lobbyen bij overheid, tandartsverenigingen, Europa, enz..                 

 • BEDRIJVEN LATEN SAMENWERKEN: grote en kleine bedrijven kunnen elkaar aanvullen vanuit hun specifieke kwaliteiten. Win-win opzoeken en stimuleren (onderlinge outsourcing...)samenwerking met de industrie en distributie                                                                                                              

 • DENTAALTECHNIEK MEER IN DE SCHIJNWERPER: Aantrekkelijk vak, respect afdwingen leden stimuleren en helpen om zich meer en beter te profileren, grotere bekendheid van het vak bij het brede publiek, kennis, kunde en toegevoegde waarde van onze mensen in de verf zetten, publiciteit met aandacht voor het budget. 

 

Beroepsprofiel //

Wat doet een dentaaltechnicus?

De taak van de dentaaltechnicus kan als volgt worden omschreven:
"Het gewoonlijk en zelfstandig voorbereiden, vervaardigen, wijzigen, onderhouden en herstellen van tandprothesen, apparaten voor orthodontische correctie en in het algemeen alle apparaten en technische hulpprestaties die in verband staan met het stellen van de diagnose in de mond of bestemd zijn om tanden, delen van tanden en naburige weefsels te verplaatsen, te vervangen of te behandelen."

Alle prestaties mogen enkel worden uitgeoefend aan de hand van een voorschrift, individuele afdrukken, modellen of elk ander procédé van registratie en reproductie van tand-, mond- en faciale weefsels die worden geleverd door practici in de tand-, mond- en maxillo-faciale heelkunde of door elke andere legale bron.

Deontologie //

Dentaaltechniek is een beroep dat wordt ingedeeld bij de beroepen, die samen met de strikt medische beroepen instaan voor de gezondheidszorg van de bevolking.
De dentaaltechnicus is een gekwalificeerd vakman. Zijn beroepsactiviteiten zijn wettelijk gereglementeerd.

Algemene plichten van de dentaaltechnicus //

 • Dentaaltechniek is onderworpen aan de wetgeving in verband met de medische hulpmiddelen bij Koninklijk besluit van 18 maart 1999 (B.S. 14 april 1999)

 • Het is de dentaaltechnicus verboden om het even welke handeling uit te voeren in de mond van de patiënt.

 • Een dentaaltechnicus is gebonden aan het beroepsgeheim. (artikel 19 van de wet op Medische Hulpmiddelen).

 • Eerbied voor de mens is in alle omstandigheden de hoofdplicht van de dentaaltechnicus.

 • Elke dentaaltechnicus moet zich, zelfs buiten de uitoefening van zijn beroep, onthouden van om het even welke handeling die zijn beroep in diskrediet zou brengen.

 • De dentaaltechnicus is er toe gehouden al zijn werkstukken gewetensvol te verzorgen.

Nieuwe leden //

 

Nieuwe leden moeten we goed opvangen. De Algemene Statutaire Jaarvergadering is dan ook een dag om met de collega’s en het UDB bestuur kennis te maken. Verder bezorgen we via email alle nodige informatie dat een nieuw lid nodig heeft om in orde te zijn met alle regels en wetgevingen. Nieuwe leden zijn van groot belang voor een vereniging want er is altijd nood aan nieuw bloed, met verse energie en nieuwe ideeën.

BETREKKEN BESTAANDE LEDEN //

 

Leden moeten we elke dag opnieuw verdienen. Leden willen een meerwaarde van hun lidmaatschap en willen betrokken worden. Dit wil niet zeggen dat ze morgen allemaal actief beheerraadslid willen worden, maar af en toe wel iets willen horen van ons en participeren en dit volgens hun noden en behoeften. Persoonlijk contact is daarbij cruciaal.

LEDEN //

 

· zijn voor UDB een vinger aan de pols.

· vormen en draagvlak voor uitstraling en slagkracht.

· voeren mond-aan-mond reclame bij collega’s en dat  is   nog steeds de beste publiciteit.

· zijn belangrijk, omdat een kleine sector daarom geen      onbelangrijke sector is.

· maken deel uit van het dentaal team en moeten als         dusdanig kunnen worden gehoord.

Lid worden van UDB, als enige wettelijk erkende beroepsvereniging van zelfstandige dentaaltechnici in  Vlaanderen is een  must voor iedereen die begaan is met ons mooi beroep!

bottom of page