top of page

Prioriteiten 2024 //

Memorandum UNIZO 

 

​

FLEXI JOBS: in de ‘ruime’ zin van het woord mits onze sector kreunt onder een akelig chronisch tekort aan instroom van al dan niet gekwalificeerd personeel  

 

FLEXI JOBS : au sens « large » du terme, à condition que notre secteur souffre d'une terrible pénurie chronique d'afflux de personnel qualifié ou non

 

AANVAARDBARE BELASTINGDRUK: belastingen, taksen en allerlei heffingen ondermijnen onze rendabiliteit en onze toekomstige investeren

 

PRESSION FISCALE ACCEPTABLE : les impôts, taxes et prélèvements de toutes sortes mettent à mal notre rentabilité et nos investissements futurs

STOP REGULITIS: Onze ondernemers zien het bos door de bomen niet meer met een niet afhoudende stroom aan regelgevingen, verplichtingen enz…

 

STOP À LA RÉGULITIS : Nos entrepreneurs ne peuvent plus voir la forêt pour les arbres avec un flux imparable de réglementations, d'obligations, etc.

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING: geen verschuiving naar digitalisatie.   

 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE : pas de passage à la digitalisation.

 

ONDERWIJS: focus op een performant onderwijs

Inschrijvingen 2023:   Vesaliusinstituut       9

                                   KNMC     15

                                   Anneessens Funck  9

                                   Syntra Hasselt    13

Prioriteiten 2024 

WALDO: groot belang voor onze toekomst (beroep en sector algemeen) – investering 2023/2024: belangrijke financiële inspanning voor een kleine koepelorganisatie, monitoring ROI

 

WALDO : grande importance pour notre avenir (profession et secteur en général) - investissement 2023/2024 : effort financier important pour une petite organisation faîtière, suivi du ROI

 

SAMENWERKING OVERHEIDSDIENSTEN: VDAB, duaal leren, Syntra enz….

 

COOPÉRATION DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX : VDAB, dual learning, Syntra, etc.

 ► IN-HOUSE opleidingen/ IN-HOUSE éducations

 

ONDERWIJS: complex en ‘time consuming’ / taakverdeling: team o.l.v. Dirk Van Assche (gestopt op 31/12), met medewerking van Sven Tirions (avondonderwijs) en Lennert De Gelder (dagonderwijs)

 

MEDISCH TECHNOLOOG: september 2024 – opleiding van 3 jaar met bachelor diploma.

 

ÉDUCATION : complexe et ‘time consuming’ / répartition des tâches : équipe dirigée par Dirk Van Assche (arrêt le 31/12), avec la coopération de Sven Tirions (enseignement du soir) et Lennert De Gelder (enseignement de jour)

 

TECHNOLOGUE MÉDICAL : septembre 2024 – cursus de 3 ans avec baccalauréat.

UDB en de dentaaltechniek: kleine versnipperde sector in metamorphose: M&A’s, AI, digitalisatie, wetgeving HCA, regelgeving in het algemeen…Welke impact op de sector? Leveranciers, dentaaltechnisch bedrijf, tandartsen? Uitdagingen van vandaag en morgen zoals inflatie, indexeringen, grondstoffenprijzen, energie… en onze prijszetting naar de klant.

 

UDB et technologie dentaire : petit secteur fragmenté en métamorphose : M&As, IA, digitalisation, législation HCA, réglementations en général... Quel impact sur le secteur ? Fournisseurs, entreprise de technologie dentaire, dentistes ? Les défis d'aujourd'hui et de demain tels que l'inflation, les indexations, les prix des matières premières, de l'énergie... et notre tarification au client.

 

Last but not least : MDR and it will NOT go away !!  Een uitstekende relatie en samenwerking met het Fagg blijft de absolute norm !!!

Une excellente relation et coopération avec l'AFMPS reste la norme absolue !!!

bottom of page